చెడుమాటలు అప్పు వంటివి

చెడుమాటలు అప్పు వంటివి – తెలుగు చిన్నారుల కథలు

విక్రమాదిత్య మహారాజు ఒక రాత్రి తన జాతకం వ్రాయబడిన కాగితాన్ని చదువుతుంటే ఆయనకు ఒక అనుమానం వచ్చింది. నేను పుట్టిన రోజే ప్రపంచం లో అనేకమంది పుట్టి వుం

Read More