చెడు పారేయడమే ఆనందం

చెడు పారేయడమే ఆనందం

అరటిపండ్ల వ్యాపారి పగలంతా పళ్ళు అమ్మి, రాత్రికి ఇంటికి వెళ్లే ముందు మిగిలిన సరుకులు లో నుండి పాడైనవి , కుళ్ళిపోయినవి తీసేస్తాడు. నాణ్యమైనవి మాత్రమే

Read More