జీవితాన్ని మృతప్రాయం చేసుకోవద్దు

జీవితాన్ని మృతప్రాయం చేసుకోవద్దు

మన శరీరంలోకి వెళ్లిన ఆహారం 24 గంటల్లో మలినంగా బయటికి వెళ్లిపోవాలి. లేకపోతే జబ్బులు. మన శరీరంలోకి వెల్లిన నీరు 4 గంటల్లో బయటికి వెళ్లిపోవాలి. లేకపోత

Read More