తెలంగాణ జాగృతి ఖతర్ ఆధ్వర్యంలో యువత నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణా సదస్సు - TNILIVE Qatar Telugu News - Telangana Jagruti Qatar Conducts Career Training Summit | TNILIVE Qatar Telugu News

తెలంగాణ జాగృతి ఖతర్ ఆధ్వర్యంలో యువత నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణా సదస్సు

తెలంగాణ జాగృతి ఖతార్ ఆధ్వర్యంలో షీన్ సర్వీసెస్ మరియు ఇండో ఖతార్ జాబ్స్ సంయుక్త సహకారంతో దోహాలో యువత నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణా సదస్సును నిర్వహించారు. క్

Read More