దర్శకుడు లిప్‌లాక్ అని వేధించాడు

దర్శకుడు లిప్‌లాక్ అని వేధించాడు

‘లిప్‌లాక్‌ సన్నివేశాలకు నేను కొంచెం దూరంగా ఉంటాను. అయితే ఓ సినిమా షూటింగ్‌ చేస్తున్నప్పుడు.. హీరోతో లిప్‌లాక్‌ సన్నివేశాలు చేయాలని దర్శకుడు చెప్పారు.

Read More