నా దేశం భగవద్గీత… నా దేశం అగ్నిపునీత సీత…

నా దేశం భగవద్గీత… నా దేశం అగ్నిపునీత సీత…

‘ఈ దేశం నాకు ఏమిచ్చింది?’ అన్న ప్రశ్నకు బదులుగా ‘నువ్వు దేశానికి ఏమిచ్చావని ఆలోచించాలి’ అనే సలహాను మనం ఎన్నోసార్లు వింటూనే ఉన్నాం. ఆ ప్రశ్న- నిరాశకు చ

Read More