నిమోనియా చాలా ప్రమాదకరం. ఇలా గుర్తించండి.

నిమోనియా చాలా ప్రమాదకరం. ఇలా గుర్తించండి.

నిమోనియా అన్నది ఊపిరితిత్తులకు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్‌ అనే విషయం తెలిసిందే. గతంలో వచ్చిన నిమోనియాలతో పోలిస్తే 2020, 2021ల్లో వచ్చిన నిమో నియాలకు ఎంతో ప్రాధా

Read More