పొలాన్ని శుభ్రం చేసే బాతులు

పొలాన్ని శుభ్రం చేసే బాతులు

మన దగ్గర కీటకాలు, తెగుళ్ల నుంచి పంటను రక్షించుకోవడం కోసం రకరకాల పురుగు మందులు చల్లుతుంటారు. కానీ థాయ్‌లాండ్‌లో ఏం చేస్తారో తెలుసా! బాగా ఆకలితో ఉన్న బా

Read More