ప్రజల మధ్య ఉండి ప్రజల కోసం పనిచేశారు. గెలిచారు.

ప్రజల మధ్య ఉండి ప్రజల కోసం పనిచేశారు. గెలిచారు.

సంపూర్ణ అక్షరాస్యత.. వర్తమాన అంశాలపై పూర్తి అవగాహన కేరళ ప్రజల సొంతం.. రాజకీయాల గురించి, రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి గురించి ఎవరిని అడిగినా గుక్క త

Read More