బాలగణపతి శిరస్సు పడిన క్షేత్రం తెలుసా?

బాలగణపతి శిరస్సు పడిన క్షేత్రం తెలుసా?

శివుడు ఖండించిన బాల గణపతి శిరస్సు పడిన గుహ ఇదే..... హిందూ పురాణాలను అనుసరించి పరమశివుడు పార్వతి దేవి వల్ల ప్రాణం పోసుకొన్న వినాయకుడి తలను ఖండిస్తాడ

Read More