మనో జిజ్ఞాసను నాశనం చేయవద్దు

మనో జిజ్ఞాసను నాశనం చేయవద్దు

జీవితంలో దేనికోసం ఎదురు చూడకు. ఎదురు చూడడం అంటే జీవితాన్ని, విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయడమే. సంతోషం రెండు కష్టాల మధ్య వచ్చే ఉపశమనం కాదు. అది కష్టపడి సంపా

Read More