మామగారు అల్లుడి కాళ్లు కడగడం వెనుక కథ ఏమిటి?

మామగారు అల్లుడి కాళ్లు కడగడం వెనుక కథ ఏమిటి?

వివాహంలో కన్యాదానం ప్రదాన తంతు. పెళ్లిలో వరుడి కాళ్లు వధువు తండ్రి కడగడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఇలా పెళ్లికొడుకు కాళ్లు కడగడానికి ఓ కారణ ముంది. అసలీ తం

Read More