మొహాన ఉమ్మి ఊస్తారు

మొహాన ఉమ్మి ఊస్తారు

అండమాన్‌ ప్రజలు అబద్ధం చెప్పరు, మోసం చేయరు. మన వస్తువులను ఎక్కడైనా మర్చిపోయినా కూడా వాటిని తీసుకోరు, తమది కాని వస్తువు కనిపిస్తే పోలీసులకు అప్పగిస్తార

Read More