వకాకుస యమమాకి

వకాకుస యమమాకి

కొన్ని దేశాల వింత ఆచారాలు ఆశ్చర్యపరుస్తుంటాయి. జపాన్‌లో జరిగే ఓ పండగ కూడా అంతే. ఎక్కడైనా కార్చిచ్చులు చెలరేగి కొండలు తగలబడితే దాన్ని ఎలా ఆపాలా అని చూస

Read More