విద్యార్థుల ప్రతిభకు పట్టంకట్టిన తానా-క్యూరీ పోటీలు - TANA Curie Math Science Competitions 2021 Winners list

విద్యార్థుల ప్రతిభకు పట్టంకట్టిన తానా-క్యూరీ పోటీలు

తానా-క్యూరీ లెర్నింగ్ ఆధ్వర్యంలో గత నెల 22న అంతర్జాలంలో గణిత-సైన్స్ పోటీలు నిర్వహించారు. 3,4 తరగతుల, 5,6 తరగతుల, 7,8 తరగతుల విద్యార్థులకు మూడు విభాగాల

Read More