విశాఖ ఉక్కు ప్లాంట్ చరిత్ర ఇది

విశాఖ ఉక్కు ప్లాంట్ చరిత్ర ఇది

విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం చరిత్ర.! 1966 నాటికి మనదేశంలో నాలుగే ఉక్కు కర్మాగారాలున్నాయి,5వ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలో పెట

Read More