వెంకీ బావగారు బాగా నేర్పించారు

వెంకీ బావగారు బాగా నేర్పించారు

చిత్రసీమలో క్రమశిక్షణ, సమయపాలన ఎవరూ పాటించరని, అందుకే చిత్రీకరణలు ఆలస్యంగా జరుగుతుంటాయన్న విమర్శలు వినిపిస్తుండేవి. అయితే అది గతం. ఇప్పుడు అందరూ మేల్క

Read More