వేలు చెప్పాలంటే K ఎందుకు వాడతారు?

వేలు చెప్పాలంటే K ఎందుకు వాడతారు?

డబ్బును వేలల్లో చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు పక్కన ఆంగ్ల అక్షరం ‘కె’ పెట్టడం వెనుక పెద్ద కథే ఉంది. గ్రీకు భాషలో వెయ్యిని ‘కీలియోయ్‌’ అని పలుకుతారు. ఆ తర్వా

Read More