వైద్యులకు మీ శరీరం విలువ కోట్ల రూపాయిలతో సమానం

వైద్యులకు మీ శరీరం విలువ కోట్ల రూపాయిలతో సమానం

విలువైన పని ఒక్క రోజు లoగ్స్ చేసే పని వెంటిలేటర్ చేస్తే పాతిక వేలు కిడ్నీస్ చేసే పని డయాలిసిస్ చేస్తే 10 వేలు హార్ట్ లుంగ్స్ మిషన్ అయితే రోజ

Read More