శంఖు ఆకార క్షేత్రం…పూరీ

శంఖు ఆకార క్షేత్రం…పూరీ

శంఖు ఆకారంలో ఉండే క్షేత్రం ఒర్రిస్సా లోని పూరి జగన్నాధ్ స్వామి దేవాలయం. జగన్నాథ్ స్వామి ఎప్పుడూ నిద్రపోరు. అందుకు నిదర్శనం జగన్నాథ్ స్వామి కి కనురెప

Read More