శివుడిని పరుగులు పెట్టించిన వృకాసురుడు

శివుడిని పరుగులు పెట్టించిన వృకాసురుడు

పూర్వం వృకాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు. నిష్కారణంగా అమాయకులను రకరకాలుగా వేధిస్తూ ఆనందించేవాడు. కొన్నాళ్లకు వాడికో దుర్బుద్ధి పుట్టింది. ‘బలహీనులైన మ

Read More