శుక్రగురుమౌఢ్యమిలో శుభకార్యాలు చేయకూడదు

శుక్రగురుమౌఢ్యమిలో శుభకార్యాలు చేయకూడదు

జనవరి17నుండిఎప్రియల్_30వరకు.. శుక్రగురుమౌడ్యమి.. ఏకార్యాలుచెయ్యాలి? ఏకార్యాలుచేయరాదు...? అసలుమౌఢ్యమిఅంటే_ఏమిటి..? గురు గ్రహమే కాని, శుక్ర

Read More