శోభనం రోజు గులాబీపూలు తింటే….

శోభనం రోజు గులాబీపూలు తింటే….

గులాబీ పూలని తింటే వీర్యవృద్ధి అవుతుందా.. శోభనపు గదిని ఎందుకు వీటితో అలంకరిస్తారు.. గులాబీ పూలు అనగానే ప్రేమకు గుర్తుగా భావిస్తారు. వీటిని అందాని

Read More