సందడిగా నాటా మూడోరోజు కార్యక్రమాలు

సందడిగా నాటా మూడోరోజు కార్యక్రమాలు

నాటా 2023 మహాసభల ముగింపు రోజు అయిన ఆదివారం నాడు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమాలు వైవిధ్యంగా సందడిగా సాగాయి. అరుణ సుబ్బారావు పేరడీ, శాస్త్రీయ, సినిమా నృత్య ప

Read More