“సాగువీరుడా–సాహిత్యాభివందనం” పేరిట రైతులతో తానా కార్యక్రమం - TANA Conducts Virtual Event With Farmers - Saaguveeruda Sahityaabhivandanam

“సాగువీరుడా–సాహిత్యాభివందనం” పేరిట రైతులతో తానా కార్యక్రమం

తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి నాడు “సాగువీరుడా! – సాహిత్యాభివందనం” పేరిట అంతర్జాలంలో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. తానా అధ్యక్షుడు జయశ

Read More