సింధు లోయ నాగరికులు మాంసాహారులు

సింధు లోయ నాగరికులు మాంసాహారులు

సింధు లోయ నాగరికత 4,000 ఏళ్ల క్రితం ఉనికిలో ఉందని వివిధ చోట్ల జరిపిన తవ్వకాల్లో బయటపడ్డ విషయం తెలిసిందే. అయితే, వారు ఏ ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకున్నారు? అన

Read More