“సిలికానాంధ్ర సంపద” ఆధ్వర్యంలో నేదునూరి జయంతి ఉత్సవం

"సిలికానాంధ్ర సంపద" ఆధ్వర్యంలో వాగ్గేయకార వైభవం శీర్షికన సంగీత కళానిధి, నాదయోగి నేదునూరి కృష్ణమూర్తి జయంతి ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆ సంస్థ ప్రతి

Read More
సిలికానాంధ్ర

సిలికానాంధ్ర “సంపద” ఆధ్వర్యంలో సంగీత పోటీలు

ప్రవాసంలో నివసిస్తూ, కర్ణాటక సంగీతం, హిందుస్తానీ సంగీతం, శాస్త్రీయ నృత్య కళలయిన కూచిపూడి,భరతనాట్యం మరియు ఆంధ్ర నాట్యంలో తమ తమ గురువుల వద్ద శిక్షణ పొంద

Read More