“సీక్రెట్” రచన

“సీక్రెట్” రచన

నిరంతరం కొత్త విషయాల్ని నేర్చుకుంటూనే ఉండాలనే సిద్ధాంతాన్ని తాను విశ్వసిస్తానని అంటోంది ప్రగ్యాజైస్వాల్‌. నేర్చుకోవడం ఆగిపోతే జీవితంలో ఎదగలేమని చెప్పి

Read More