హైలీ బ్యాలెన్స్డ్

హైలీ బ్యాలెన్స్డ్

‘‘నాలో ఉన్న ప్లాస్‌ పాయింట్స్‌ ఏంటని అడిగితే నా దగ్గర సరైన సమాధానం ఉండదు. ఎలాంటి సందర్భంలోనైనా నేను చాలా బ్యాలెన్స్‌గా ఉంటా. ఏ వ్యక్తికైనా దానిని మించ

Read More