10వేల పండ్ల మొక్కలు నాటిన బీహారీ

10వేల పండ్ల మొక్కలు నాటిన బీహారీ

ఆయన సంకల్పం పనికిరాని చౌడు నేలలకు జీవం పోసింది.. మొక్క కూడా మొలవని చోటును పండ్ల తోటగా మార్చింది. మౌంటెయిన్‌ మ్యాన్‌ దశరథ్‌ మాంఝీ చెప్పిన ఒక్కమాట మంత్ర

Read More