ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం : 10 అక్టోబర్

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం : 10 అక్టోబర్

గత సంవత్సరం నుంచి కరోనా మూలంగా ప్రపంచం సంక్షోభంలో కూరుకొని పోయింది. ఫలితంగా ఆరోగ్య, ఆర్థిక, సామాజిక అసమానతలు విస్తారమైనయి. అనారోగ్యం పాలయి, ఆర్థికంగా

Read More