11వేల ఆటగాళ్లతో టోక్యో ఒలంపిక్స్ సాధ్యమేనా?

11వేల ఆటగాళ్లతో టోక్యో ఒలంపిక్స్ సాధ్యమేనా?

ఐపీఎల్‌లో ఆటగాళ్ల సంఖ్య అటు ఇటుగా 200. ఆటగాళ్లతో పాటు ఈ లీగ్‌లో భాగమైన కోచ్‌లు, సహాయ సిబ్బంది, నిర్వాహకులు అందరినీ కలిపినా 800 లోపే. ఇలాంటి లీగ్‌లో నా

Read More