త్రిపురలో మహిళలదే బలం

త్రిపురలో మహిళలదే బలం

దే‌శంలో పురు‌షు‌లతో పోలిస్తే స్త్రీల సంఖ్య తగ్గు‌తు‌న్నది. కానీ త్రిపు‌రలో మాత్రం దీనికి భిన్నంగా ఉన్నది. రాష్ట్రంలో స్త్రీల సంఖ్య క్రమంగా పెరు‌గు‌తు‌

Read More