1885 నుండి కోర్టులో నలిగిన అయోధ్య

1885 నుండి కోర్టులో నలిగిన అయోధ్య

కొన్ని వందల ఏళ్ల భారతీయుల ఆశ రేపు నెరవేరనున్నది. అయోధ్య రామ మందిర భూమి పూజ రేపు అతిరథ మహారథుల ముందు జరగనున్నది.ఈ ఆలయ నిర్మాణం కోసం కొన్ని దశాబ్దాల పాట

Read More