1920 నాటి టపా ఇప్పుడు వచ్చి చేరింది

1920 నాటి టపా ఇప్పుడు వచ్చి చేరింది

’జీవిత కాలం ఆలస్యం’ అనే మాటకు ఆ తోకలేని పిట్టను ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. వందేళ్ల క్రితం పంపిన ఓ పోస్ట్‌ కార్డు ఇప్పుడు ఒకరి మెయిల్‌లో ప్రత్యక్షమైంది. మిషి

Read More