నేడు అక్షయ నవమి - Akshaya Navami

నేడు అక్షయ నవమి

హిందూ సాంప్రదాయ క్యాలెండర్‌లో 'కార్తీక్' నెలలో *'శుక్ల పక్షం' (చంద్రుని ప్రకాశవంతమైన పక్షం) యొక్క 'నవమి' (9 వ రోజు) లో పాటించే ముఖ్యమైన హిందూ ఆచారాలలో

Read More