దక్షిణాదిలో వధువుల కొరత. ఉత్తరాది నుండి దిగుమతి.

దక్షిణాదిలో వధువుల కొరత. ఉత్తరాది నుండి దిగుమతి.

‘‘పెళ్లెప్పుడవుతుంది బాబూ.. నీకు పిల్ల యాడ దొరుకుతుంది బాబు’’ ఓ తెలుగు సినిమాలోని పాట ఇది. సరిగ్గా ఇప్పుడు ఈ వాక్యాలు తమిళ బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గానికి

Read More