నేపాల్ మెడపై చైనా కాలు

నేపాల్ మెడపై చైనా కాలు

హిమాలయ దేశం నేపాల్‌లో కొన్ని నెలలుగా రాజకీయ సంక్షోభం రగులుతోంది. పాలక నేపాల్‌ కమ్యూనిస్టు పార్టీలో అధికారం కోసం కుమ్ములాటలే ఈ స్థితికి కారణం. ప్రధానమం

Read More