వీటోకి టాటా. ట్రంప్‌కు అవమానం.

వీటోకి టాటా. ట్రంప్‌కు అవమానం.

కీలక విషయాల్లో ఆటంకాలు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌నకు అక్కడి కాంగ్రెస్‌ బుద్ధి చెప్పింది. కీలక రక్షణ బిల్లుపై అభ్యంతరాలు

Read More