డమస్కస్‌లో జీవన వ్యయం చాలా తక్కువ

డమస్కస్‌లో జీవన వ్యయం చాలా తక్కువ

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ఖరీదైన నగరాలతోపాటు అత్యంత చౌక నగరాలు ఉంటాయని తెల్సిందే. ఖరీదైన నగరాల్లో మానవ జీవన వ్యయం ఎక్కువగా ఉంటే, చౌక నగరాల్లో మానవ జీవన

Read More