పూజగది లేని అద్దె గృహస్థులు ఏమి చేయాలి?

పూజగది లేని అద్దె గృహస్థులు ఏమి చేయాలి?

గృహస్థులు- విధి విధానాలు 1. పూజ గది విడిగా లేని వారు.. పంచముఖ హనుమంతుడి ని పెట్టకూడదు, హనుమంతుడి ఫోటో కానీ విగ్రహం గాని ఏది పూజ గది విడిగా లేని వ

Read More