ఆజాద్ సరికొత్త ప్రణాళిక

ఎన్నికల ద్వారా నియమితులైన వ్యక్తులను తొలగించడం కుదరదు అలా ఎన్నుకోకుంటే మరో 5 దశాబ్దాలపాటు ప్రతిపక్షంలోనే రాష్ట్రస్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు అందర

Read More