జగన్ కార్యాలయంపై IYR వ్యాఖ్యలు

జగన్ కార్యాలయంపై IYR వ్యాఖ్యలు

ఐవైఆర్‍ కృష్ణారావు సిఎం జగన్‍ రెడ్డి కార్యాలయంపై ఏ విధమైన వ్యాఖ్యలు చేశారంటే.. తన 35ఏళ్ల అధికార అనుభవంలో తాజా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయాన్ని కానీ.. ఆ కార్య

Read More