అమెరికాలో అర్ధనారీశ్వర పక్షి

అమెరికాలో అర్ధనారీశ్వర పక్షి

అర్ధనారీశ్వరుడిగా శివయ్య పూజలందుకుంటాడని తెలిసిన విషయమే. ఒక పక్క పురుషుడిగా, మరోపక్క స్త్రీగా నీరాజనాలు అందుకుంటుంటాడు. ఇది మన పురాణ కథనం. కానీ ఇలాంటి

Read More