దంతాలు ఎముకల బలానికి రొయ్యలు తినాలి

దంతాలు ఎముకల బలానికి రొయ్యలు తినాలి

నోరు బాలేనప్పుడు, నాలుక చేదుగా అనిపించినప్పుడు నాలుగు రొయ్యలను నోట్లో వేసుకోకపోతే.. మాంసాహారులకు మనసొప్పదు. అందుకే మాంసాహారులు ఎక్కువగా రొయ్యలను తింటా

Read More