కుటుంబమనే తోటను అపురూపంగా సాకే తోటమాలి…తండ్రి

కుటుంబమనే తోటను అపురూపంగా సాకే తోటమాలి…తండ్రి

తన కలెక్టర్ కొడుకును చూడడానికి ఛాంబర్ లోకి వెళ్ళాడు ఓ తండ్రి. కలెక్టర్ ఐన తన కొడుకు భుజం మీద చేయి వేసి. "ప్రపంచం లో అత్యంత శక్తివంతుడు ఎవరు?" అని

Read More