మెనోపాజ్‌కి అరికాలి మంటలకు సంబంధం ఉందా?

మెనోపాజ్‌కి అరికాలి మంటలకు సంబంధం ఉందా?

నాకు కిందటేడాదే మెనోపాజ్‌ మొదలైంది. అప్పటి నుంచి అరికాళ్లలో విపరీతమైన మంటలు. లావూ పెరిగా. త్వరగా అలసిపోతున్నా. మితంగా సమతులాహారం తీసుకుంటున్నా... వ్యా

Read More