ఇడ్లీ మజ్జిగ మందులతో సమానం

ఇడ్లీ మజ్జిగ మందులతో సమానం

ఇడ్లీ, దోసె, మజ్జిగ కూడా మందులే! మనం రోజూ తినే ఇడ్లీలు, దోసెలు, రోజూ తాగే మజ్జిగ కూడా మందులా ఉపయోగపడతాయంటే నమ్మగలరా? ఎన్నోరకాల జబ్బుల్నీ నయం చేస్తాయ

Read More