2100 కిలోల భారీ గంట

2100 కిలోల భారీ గంట

రామాలయం కోసం 2100 కిలోల భారీ గంట అయోధ్యలో రామందిర నిర్మాణం కోట్లాది హిందువుల స్వప్నం. ఈ చారిత్రక ఆలయానికి సంబంధించనది ఏదైనా ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉం

Read More