భారత్‌కు సరైన సమయంలో సరైన సాయం చేస్తున్న ఫ్రాన్స్

భారత్‌కు సరైన సమయంలో సరైన సాయం చేస్తున్న ఫ్రాన్స్

సరైన సమయంలో సరైన అస్త్రం... వచ్చే నెలలో భారత్ కు రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల రాక సరిహద్దుల్లో పెరిగిన సైనిక మోహరింపులు ఆరు రాఫెల్ విమానాలు పంపాలని ఫ్రాన్స్

Read More